خرید نیم ست تیتانیوم حریم سلطان خرید نیم ست تیتاتنیوم خرید ست مرغ آمین عرضه مستقیم با 7 روز مهلت تست کیفیت و سالم بودن محصول پشتیبانی پیامکی : 50002030235 http://halfsultan.mihanblog.com 2018-07-18T06:14:26+01:00 text/html 2018-04-20T08:21:33+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری معرفی انواع جواهرات http://halfsultan.mihanblog.com/post/8 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Jewelry Guide - Jewelry Education "><b>راهنمای طلا و جواهر - آموزش و معرفی انواع جواهرات</b><br></span><span title="This Jewelry Education Section describes the various types of jewelry as well as different types of findings used in jewelry.">این بخش آموزش جواهرات، انواع مختلف طلا و جواهر و انواع مختلف یافته های مورد استفاده در طلا و جواهر را توضیح می دهد. </span><span title="It also covers tips for jewelry care.">این همچنین راهنمایی برای مراقبت از جواهرات را پوشش می دهد. </span><span title="By knowing this information, you'll be able to shop with confidence. ">با دانستن این اطلاعات، شما با اعتماد به نفس می توانید خرید کنید.<br></span><span title="Types of Jewelry Jewelry Findings Jewelry Care ">انواع طلا و جواهر طلا و جواهر فروش مراقبت جواهر<br></span><span title="Types of Jewelry ">انواع جواهرات<br></span><span title="Jewelry items are available for each and every body part.">آیتم های جواهرات برای هر قسمت بدن در دسترس هستند. </span><span title="Jewelry can be differentiated in three major categories: Body Piercing Jewelry, Non-Body Piercing Jewelry and Jewelry Accessories.">طلا و جواهر را می توان در سه دسته عمده تقسیم کرد: جواهر فروشی، مجسمه سازی بدون جواهرات و لوازم جانبی جواهرات. </span><span title="These heads cover all major types of jewelry which are described as under: ">این سر همه انواع عمده جواهرات را پوشش می دهد که در زیر شرح داده شده است:<br></span><span title="Body Piercing Jewelry ">جواهر فروشی<br></span><span title="Jewelry specifically manufactured and used for body piercing is known as body piercing jewelry.">طلا و جواهر به طور خاص ساخته شده و مورد استفاده برای پر سر و صدا به عنوان جواهرات پر سر و صدا شناخته شده است. </span><span title="Various types of jewelry items are available in this category, which are described as under: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">انواع مختلف اقلام طلا و جواهر در این دسته موجود است که در زیر شرح داده شده است:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Earring &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گوشواره<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="A jewelry item that is worn on the ear, often in both the ears, is known as earring.">یک آیتم جواهر که در گوش خیس است، اغلب در هر دو گوش، به عنوان گوشواره شناخته شده است. </span><span title="It can be attached in a variety of ways, including with clips or screw backs that grip the ear lobe or with wires that pass through it.">این می تواند به روش های مختلف متصل شود، از جمله با کلیپ ها و یا پیچ های پشتی که لبه گوش و یا با سیم که از طریق آن عبور می کند. </span><span title="Earrings are mainly worn by women but sometimes men also prefer it to wear especially on one ear.">گوشواره ها عمدتا توسط زنان پوشانده می شود، اما گاهی اوقات مردان نیز ترجیح می دهند به طور خاص بر روی یک گوش بپوشند. </span><span title="Earrings are one of the oldest known types of jewelry and it is a very popular jewelry item, which is worn around the world in most cultures.">گوشواره یکی از قدیمی ترین انواع شناخته شده جواهرات است و این یک جواهر بسیار محبوب است که در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان پوشیده شده است. </span><span title="In some cultures, ears of young girls are pierced soon after their birth. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">در برخی از فرهنگ ها، گوش دختران جوان به زودی پس از تولد سوراخ می شوند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="There are countless styles and types of earrings available for pierced as well as non-pierced ears.">گوشواره های سوراخ شده و همچنین گوش های غیر سوراخ موجود در سبک های بی شماری و انواع گوشواره وجود دارد. </span><span title="To wear pierced earrings, piercing is done either in the earlobe or some other external part of an ear.">برای استفاده از گوشواره سوراخ شده، پر سر و صدا یا در ناحیه گوش یا بخش خارجی دیگری از گوش انجام می شود. </span><span title="Usually, an earlobe piercing is referred as ear piercing whereas piercing in the upper part of the external ear is referred as cartilage piercing.">معمولا پر سر و صدای گوش به عنوان پر سر و صدا گوش می شود در حالی که سوراخ کردن در قسمت فوقانی گوش خارجی به عنوان پر سر و صدا غضروف نامیده می شود. </span><span title="Cartilage piercing is more difficult to perform than earlobe piercing and it also takes longer time to heal.">سوراخ کردن غضروف دشوارتر از سوراخ کردن earlobe است و طول می کشد تا طولانی تر به درمان. </span><span title="Continuous wearing of heavy earrings may cause stretched piercing and earlobe.">پوشیدن مداوم از گوشواره های سنگین ممکن است باعث سوراخ شدن گوش و بینی شود. </span><span title="On the other hand, non-pierced earrings can be worn by anyone even without pierced ears.">از سوی دیگر، گوشواره های بدون سوراخ می تواند توسط هر کسی حتی بدون گوش های سوراخ شده پوشیده شود. </span><span title="Main categories of non-pierced earrings are Clip-on earrings, Ear cuffs, Magnetic earrings etc. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">دسته های اصلی از گوشواره های غیر سوراخ گوشواره Clip-on، گوشواره گوش، گوشواره مغناطیسی و غیره<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Earrings and its components can be prepared by metal, plastic, glass, stones and beads.">گوشواره و اجزای آن را می توان از طریق فلزات، پلاستیک، شیشه، سنگ و دانه ها تهیه کرد. </span><span title="Designs and size of this jewelry item can range from small loops to large hanging items.">طراحی و اندازه این مورد جواهرات می تواند از حلقه های کوچک تا آیتم های بزرگ آویزان باشد. </span><span title="Usually the size depends on the physical capacity of the earlobe to hold the earring without tearing. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">معمولا اندازه آن بستگی به ظرفیت فیزیکی گوش گوش دارد که گوشواره را بدون پاره شدن نگه می دارد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Types of Earrings &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">انواع گوشواره<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Earrings are available in various designs and shapes.">گوشواره در طرح ها و اشکال مختلف موجود است. </span><span title="Few major types of earrings are described as under: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">چند نوع عمده گوشواره ها در زیر شرح داده شده است:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Stud Earrings - A small, usually round earring with a single stone or metal ball on a straight post worn on pierced ears. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گوشواره گلدوزی - یک گوشواره کوچک و معمولا دور با یک سنگ یا یک توپ فلزی در یک پست مستقیم که در گوش های سوراخ شده پوشیده شده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Hoop Earrings - A circular-shaped earring for pierced ears, which look similar to a ring, goes in a loop from the front to back of the earlobe.">گوشواره هوپ - یک گوشواره دایره ای شکل برای گوش های سوراخ شده که به شکل یک حلقه نگاه می کنند، از حلقوی از جلو تا عقب گوش می گذارند. </span><span title="It is usually made of metal tubing and this hollow tubing is permanently attached to the wire at the front of the ear, which slips into the tube at the back.">این معمولا از لوله های فلزی ساخته شده است و این لوله توخالی به طور دائمی به سیم در جلوی گوش متصل است، که به پشت لوله متصل می شود. </span><span title="These earrings are available in many variations that include hoops with charms and with other jewelry items to be hung from the hoop. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این گوشواره ها در بسیاری از تغییرات موجود است که شامل حلقه ها با جواهرات و سایر اقلام جواهر که از حلقه آویزان می شوند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="J-Hoop Earrings - A half hoop earring that resembles the English language letter 'J' and does not completely encircle the earlobe. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گوشواره J-Hoop - گوشواره نیم گوشه ای که شبیه به حرف J زبان انگلیسی است و کاملا قفل گوش را محاصره نمی کند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Dangle Earrings - A dangle earring, which is available in various lengths from a centimeter or two to up to shoulders, is designed to flow from the bottom of the earlobes.">گوشواره های پراکنده - یک گوشواره خاردار که در طول های مختلف از یک سانتیمتر یا دو تا شانه در دسترس است، طراحی شده است که از پایین گوش های مغزی عبور کند. </span><span title="It is generally attached to the ear by the use of thin wire, which goes through the earlobe and connects to it in a small hook at the back. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به طور کلی، با استفاده از سیم نازک که از طریق گوش و بینی پخش می شود، به گوش متصل می شود و به وسیله یک قلاب کوچک در پشت آن متصل می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Sticks - A type of fashionable earrings, which has long straight lines resembling sticks. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">چوب - نوعی از گوشواره های مد روز است که دارای خطوط طولانی مانند چوب است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Earring Jacket - A separate fashionable piece of jewelry that can be added to an earring by the wearer to create exceptional looks. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کت گوشواره - یک قطعه شیک مجسمه جداگانه از جواهرات است که می تواند به یک گوشواره توسط کاربر برای ایجاد ظاهر استثنایی اضافه شده است.<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Nose Ring &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه بینی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="A nose ring is a type of jewelry item that is worn through a piercing in the nostril.">حلقه بینی یک نوع جواهرات است که از طریق سوراخ کردن در سوراخ سوراخ بینی استفاده می شود. </span><span title="Nose ring is usually made of metal and its shape is similar to a finger ring.">حلقه بینی معمولا از فلز ساخته شده و شکل آن شبیه انگشت انگشت است. </span><span title="Nose ring was very common in Middle East since ancient time but it was introduced after 1960 in Western culture and now it is gaining popularity as a trendy fashion item. ">حلقه بینی در دوران قدیم در خاورمیانه بسیار رایج بود، اما پس از 1960 در فرهنگ غربی معرفی شد و در حال حاضر محبوبیت آن به عنوان مد روز مدرن است.<br><br></span><span title="Non-Body Piercing Jewelry ">طلا و جواهر بدون پخت و پز<br></span><span title="Non-body piercing jewelry is a type of jewelry that does not require piercing on body.">طلا و جواهر بدون دستبند نوعی طلا و جواهر است که نیازی به سوراخ کردن روی بدن ندارد. </span><span title="Various types of jewelry items are available in this category, which are described as under:">انواع مختلف اقلام طلا و جواهر در این دسته موجود است که در زیر شرح داده شده است<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ring &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="A ring is a circular band worn on the finger.">حلقه یک گروه دایره ای است که روی انگشت گذاشته شده است. </span><span title="Ring is the most popular and used jewelry item in the world.">حلقه محبوب ترین و مورد استفاده جواهر فروشی در جهان است. </span><span title="Rings are worn by both men and women mainly to display their emotions like love, friendship etc. and for various other purposes.">حلقه ها توسط مردان و زنان به طور عمده برای نشان دادن احساسات خود مانند عشق، دوستی و غیره و برای اهداف مختلف دیگر استفاده می شود. </span><span title="In most cultures, rings are worn as an emblem of engagement or wedding whereas in some cultures it is worn for the religious purposes also.">در اغلب فرهنگ ها، حلقه ها به عنوان نماد تعامل یا عروسی پوشیده می شوند، در حالی که در برخی از فرهنگ ها نیز برای اهداف مذهبی پوشیده شده است. </span><span title="Rings are available in wide range of styles and designs, which can be worn on any finger.">حلقه ها در طیف گسترده ای از سبک ها و طرح های موجود می باشند که می توانند بر روی هر انگشت استفاده شوند. </span><span title="Rings are mainly made of precious metal with gemstones attached to them but they can also be made of any material like plastic, wood, bone, glass etc. Diamond rings look exceptional which make them topmost in demand but rings with other colored stones also very popular">حلقه ها عمدتا از فلزات گرانبها ساخته شده و با سنگهای قیمتی متصل به آنها ساخته می شوند، اما آنها همچنین می توانند از هر ماده ای مانند پلاستیک، چوب، استخوان، شیشه و غیره ساخته شوند. حلقه های الماس به طرز چشمگیری ظاهر می شوند اما آنها را با سنگ های دیگر رنگ می کنند و همچنین بسیار محبوب هستند </span><span title="and look very trendy and different.">و بسیار مرسوم و متفاوت نگاه کنید. </span><span title="Although rings are worn on various body parts but the word ring is used mainly for finger (hand) rings.">اگر چه حلقه ها بر روی قسمت های مختلف بدن پوشیده شده اما حلقه کلمه به طور عمده برای حلقه های انگشت (دست) استفاده می شود. </span><span title="For other body parts rings, that body part is added before the word ring, for example, toe ring, belly ring etc. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برای حلقه های دیگر بدن، این قسمت بدن قبل از حلقه کلمه اضافه می شود، مثلا انگشت پا، حلقه شکم و غیره<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Types of Rings Based on Design and Usage &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">انواع حلقه ها بر اساس طراحی و استفاده<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Rings are very popular in both men and women and they are available in countless styles and designs.">حلقه ها در زنان و مردان بسیار محبوب هستند و در سبک و طرح های بی شماری موجود می باشند. </span><span title="Few of well-known and famous types of rings, based on their design and usage, are described as under: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تعداد کمی از انواع شناخته شده و مشهور حلقه ها، بر اساس طراحی و استفاده آنها، به شرح زیر است:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Anniversary Band - Anniversary band is a popular type of ring usually given as a gift by husband to wife on their wedding anniversary.">سالگرد باند - باند سالگرد یک نوع محبوب از حلقه است که معمولا به عنوان یک هدیه توسط شوهر به زن در سالگرد عروسی آنها داده می شود. </span><span title="Anniversary band contains a continuous row of diamonds or other gems of the same size and cut.">باند سالگرد شامل یک ردیف پیوسته از الماس یا دیگر سنگهای مشابه اندازه و برش است. </span><span title="These diamonds or gems can extend all the way or only part way around the band. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این الماس یا سنگهای قیمتی می تواند تمام راه و یا فقط بخشی در اطراف باند گسترش دهد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Band - A band is a type of ring that possesses the same width all the way round.">Band - یک گروه از نوع حلقه است که دارای همان عرض تمام راه دور است. </span><span title="This style is mainly used for wedding rings. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این سبک به طور عمده برای حلقه های عروسی استفاده می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Betrothal Ring - A plain ring, without any stone, that is usually presented by a man to his fiancée, which shows his intention to marry her.">Ring Betrothal - یک حلقه ساده بدون سنگ، که معمولا توسط یک مرد به نامزد خود ارائه می شود، نشان دهنده قصد او برای ازدواج با او است. </span><span title="This ring was mainly used in ancient Rome and other old cultures. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این حلقه به طور عمده در روم باستان و دیگر فرهنگ های قدیمی استفاده می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Bridal Set - Bridal set is a combination of an engagement ring and wedding ring that often match or compliment each other. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مجموعه عروسک - مجموعه عروس مجموعه ای از یک حلقه تعامل و حلقه عروسی است که اغلب با یکدیگر همخوانی دارد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Charm Ring - Charm ring is a ring in which charm is also attached to its ring band. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه جذاب - حلقه جذاب حلقه ای است که در آن جذابیت نیز به گروه حلقه خود متصل است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Championship Ring - A championship ring is a ring that is presented to members of winning teams in professional sports leagues as well as members of winning teams in college championships in North America. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه قهرمانی - یک حلقه قهرمانی حلقه ای است که به اعضای تیم های برنده در لیگ های ورزشی حرفه ای و همچنین اعضای تیم های برنده در مسابقات قهرمانی کالج در آمریکای شمالی ارائه می شود.<br><br></span><span title="Cigar Band - Cigar band is a very wide band-style ring. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span title="Claddagh Ring - Claddagh ring is firstly crafted by Master Goldsmith Richard Joyce in 1689, and it is named after the fishing village Claddagh, where he lived at the time of his craftsmanship.">جایی که او در زمان ساخت و ساز خود زندگی می کردند. </span><span title="This ring has two hands clasping a heart, symbolizing love and surmounted by a crown, symbolizing loyalty.">این حلقه دارای دو دست است که قلب را می پوشاند، نماد عشق است و توسط یک تاج، که به وفاداری نمادین است، برتری دارد. </span><span title="This ring is traditionally used to indicate the heart of the wearer is yet unoccupied. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این حلقه به طور سنتی مورد استفاده قرار می گیرد تا نشان دهد قلب پوشنده هنوز اشغال نشده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Class Ring - A class ring, also known as graduate ring, is a ring worn by students and alumni in commemoration of their graduation.">حلقه کلاس - یک حلقه کلاس، همچنین به عنوان حلقه فارغ التحصیل شناخته شده است، یک حلقه است که دانش آموزان و فارغ التحصیلان در یادبود فارغ التحصیلی خود را پوشیده است. </span><span title="This ring generally contains a gemstone featuring one of the school's colors along with engraved name of school and the year of graduation. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این حلقه به طور معمول حاوی سنگ های قیمتی است که شامل یکی از رنگ های مدرسه همراه با نام حکاکی مدرسه و سال تحصیلات تکمیلی است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Cluster Ring - A cluster ring is a ring that contains a central gemstone, which is surrounded by a number of smaller stones. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه خوشه - یک حلقه خوشه یک حلقه است که شامل یک سنگ قیمتی مرکزی است که توسط تعدادی سنگ کوچکتر احاطه شده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Comfort Fit - A ring that provides comfort to its wearer is known as comfort fit ring.">Comfort Fit - حلقه ای که راحت تر به آن پوشنده می بخشد، به عنوان حلقه راحتی شناخته می شود. </span><span title="This ring is curved from the inside of the shank. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این حلقه از داخل سینه منحنی است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Compass Ring - A compass ring is a ring that rotates and can be used to determine compass direction based on the position of the sun and the time of day. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه قطب نما - حلقه قطب نما یک حلقه است که چرخش می یابد و می تواند برای تعیین جهت قطب نمای با توجه به موقعیت خورشید و زمان روز استفاده شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Dinner Ring - Dinner ring is a large oversized ring, set with precious or semiprecious stones.">حلقه شام ​​- حلقه شام ​​یک حلقه بزرگ بزرگ است که با سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تنظیم می شود. </span><span title="This ring is also known as cocktail ring. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این حلقه نیز به عنوان حلقه کوکتل شناخته شده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Engagement Ring - An engagement ring is a ring worn by a woman on her left hand's ring finger, which indicates her engagement to be married.">حلقه نامزدی - حلقه تعامل یک حلقه است که توسط یک زن روی انگشت دست چپ دست خود حمل می شود که نشان می دهد که او ازدواج کرده است. </span><span title="In some cultures, this ring is also worn on right hand's ring finger.">در برخی از فرهنگ ها، این حلقه نیز در انگشت دست راست قرار می گیرد. </span><span title="A man presents this ring to a woman who accepts his marriage proposal.">یک مرد این حلقه را به زنی پیشنهاد می دهد که ازدواج خود را قبول می کند. </span><span title="This represents a formal agreement to future marriage. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این نشان دهنده یک توافق رسمی برای ازدواج آینده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Eternity Ring - An eternity ring is a ring, generally contains a continuous line of gemstone, symbolizing eternity with a partner. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه ابدیت - یک حلقه ابدی حلقه است، به طور کلی حاوی یک خط دائمی از جواهر است که نماد ابدی با یک شریک است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Fede Ring -A fede ring, also known as faith ring, has only two clasped hands, symbolizing faith and trust. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">Ring Fede - حلقه فید، همچنین به عنوان حلقه ایمان شناخته می شود، تنها دو دست کشیده شده دارد که نماد ایمان و اعتماد است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Friendship Ring - A friendship ring is a ring usually worn by the young adults to display their friendship towards their friends. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه دوستی - یک حلقه دوستی حلقه ای است که معمولا توسط بزرگسالان جوان پوشانده می شود تا دوستی خود را نسبت به دوستانشان نشان دهند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Mother's Ring - A ring worn by a mother showing the birthstones of her children is known as mother's ring.">حلقه مادری - یک حلقه که توسط یک مادری که نشانگر تولد فرزندانش است نشان می دهد که حلقه مادر شناخته شده است. </span><span title="Sometimes this ring includes birthstones of mother and father also. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گاهی اوقات این حلقه شامل تولد نوزادان مادر و پدر نیز می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Multi-Finger Ring - A multi finger ring is a conjoined ring of two or more rings, designed to be worn across two, three, or four fingers. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه چند انگشت - حلقه چند انگشت یک حلقه متصل از دو یا چند حلقه است، طراحی شده برای پوشیدن در دو، سه یا چهار انگشت.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Poesy Ring - A poesy ring is a ring with a short inscription, usually a love poem, on its outer surface. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">حلقه پوشی - یک حلقه شبیه یک حلقه با یک کتیبه کوتاه، معمولا شعر عشق، در سطح بیرونی آن است.<br><br>جهت دیدن ادامه مطلب به ادامه مطلب بروید<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="4">خرید ست تیتانیوم حریم سلطان</font></b></font><br><font size="2" color="#CC33CC"><b>هدیه ای ماندگار و جالب </b></font><br><br><font size="2" color="#CC33CC"><b>معشوق تان را حیرت زده کنید</b></font><br><br>جهت خرید و اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></span></span><br><a href="http://halfsultan.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Poesy Ring - A poesy ring is a ring with a short inscription, usually a love poem, on its outer surface. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Various types of jewelry items are available in this category, which are described as under:"></span></span> text/html 2018-04-20T08:04:34+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری محصولات فروشگاه نیم ست حریم سلطان http://halfsultan.mihanblog.com/post/7 <font color="#FF0000"><b>در این بخش محصولات پرفروش اینترنتی نیم ست را برایتان گذاشته ایم که مناسب برای هدیه به زن و دختر می باشد </b></font><br><br>محصولات دارای گارانتی کیفیت و سالم رسیدن به شما مدت 7 روز می باشد<br><br>جهت خرید تنها کافیست روی دکمه خرید پستی کلیک و فرم سفارش را پر نمایید<br>.ست مرغ آمین هم یکی از پر طرفدارترین ست های زیورالات می باشد که برگرفته از سریال شهرزاد می باشد همچنین نیم ست حریم سلطان ساخت کشور ترکیه نیز عرضه می شود<br><br>در صورت هر گونه مشکل در ثبت سفارش با شماره پشتیبانی در هر ساعتی از روز در ارتباط باشید<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg"> <p><br></p><br><br><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><div>&nbsp;<font color="#FF0000"><b> گردنبند مرغ آمین طرح قفس </b></font><br></div><br><div><img alt="http://gardanband.shopiranian.ir/image/cache/catalog/stell-500x500.jpg" src="http://gardanband.shopiranian.ir/image/cache/catalog/stell-500x500.jpg" width="195" height="195"><br><br></div><div>جنس : استیل <br><br>ثبات رنگ : دارد <br><br><br>&nbsp;<br><b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">30,000</font> تومان</font></b><br><br>جهت خرید بصورت اینترنتی یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید<br></div><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="text-align:center !important"> <a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=11" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497209" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a></div></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<p align="center"><font color="#FF0000"><b>&nbsp;گردنبند مرغ آمین طرح پروانه ای <br>&nbsp; </b></font><br><br>&nbsp; <font size="2"><img alt="خرید گیرنده دیجیتال موبایل" class="img-feature img-responsive" src="http://sharzad.ir/assets/images/screen1.png" title="خرید گیرنده دیجیتال موبایل" width="213" height="150"></font><br><br>جنس : برنج <br><br>ثبات رنگ : دارد<br><br><br><br>&nbsp; <b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">25,000</font> تومان</font></b><br><br>جهت خرید اینترنتی و یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید</p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=13" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497210" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a></div></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<p align="center"><font color="#FF0000"><b>گوشواره مرغ آمین طرح پروانه ای<br><br>&nbsp; </b></font><img alt="مودم 3g وایفای" class="img-feature img-responsive" src="http://sharzad.ir/assets/images/screen2.png" title="خرید مودم جیبی 3g" width="231" height="152"><br><br>جنس : برنج <br><br>ثبات رنگ : دارد <br><br><br><br>&nbsp; <b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">32,000</font> تومان</font></b><br><br>&nbsp; جهت خرید اینترنتی و یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید</p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><p><a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=14" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497211" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<p align="center"><font color="#FF0000"><b>دستبند مرغ آمین طرج قفس</b></font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2101185/dastband.jpg" alt="دستبند مرغ آمین اصلی" align="" width="228" vspace="0" border="2" hspace="0" height="228"><br><br>جنس : استیل<br><br>ثبات رنگ : دارد<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><font size="2"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت : <font color="#c20368">30,000</font> تومان</font></b><br><br>جهت خرید اینترنتی و یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید</p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=15" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497212" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a></div></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" width="279" height="217"><br>نیم ست تیتانیوم حریم سلطان<br><br>شامل : یک جفت گوشواره ، انگشتر و گردنبند <br><br>ارسال پستی به سراسر ایران سپس پرداخت <br><br><p> <b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">35,000</font> تومان</font></b></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهت خرید اینترنتی و یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p><a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=16" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497213" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a></p></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center">&nbsp;<font color="#FF0000"><b> ست کامل مرغ آمین شهرزاد</b></font><br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font color="#FF0000"><b><font size="2"><font color="#FF6600"><b><a href="http://set-morghe-amin.mihanblog.com/post/1" target="" title=""><img class="img-feature img-responsive" src="http://sharzad.shopiranian.ir/assets/images/screen3.png" alt="ست کامل مرغ آمین" width="225" height="225"></a></b></font></font></b></font></b></font><br><br>شامل :1- گوشواره مرغ آمین 2- گردنبند مرغ آمین 3- دستبند مرغ آمین<br><br><b>جنس :</b> برنج <br><br>ثبات رنگ : دارد<br><br><br><br></div><p align="center"> <b><font size="2">قیمت با تخفیف ویژه: <font color="#c20368">75,000</font> تومان</font></b></p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><p align="center">جهت خرید اینترنتی و یا تلگرامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید </p><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><p><a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=17" target="" title=""><img src="http://parsdvd.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" align="" width="124" vspace="0" border="0" hspace="0" height="52"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/reg_order_bot?start=p497214" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" width="127" height="31"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td></tr></tbody></table><br> text/html 2018-04-19T07:52:45+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری خرید اینترنتی نیم ست تیتانیوم حریم سلطان http://halfsultan.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><font color="#FF6666"><b><font size="2">فروش ویژه و انحصاری نیم ست تیتانیوم</font></b></font><br><br><font color="#FF0000"><b>برای اولین بار در ایران</b></font><br><br><b>توسط نمایندگی ست جواهرات و نیم ست <br><br><font color="#3333FF">اگر به دنبال یک نیم ست عالی و درجه 1 جهت هدیه به عشق زندگیتان هستید؟</font><br><br><font color="#009900">اگر می خواهید با هدیه خاص معشوق تان را حیرت زده کنید؟</font><br><br>ما به شما نیم ست حریم سلطان را پیشنهاد و معرفی می کنیم<br></b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/main.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/main.jpg" class="shrinkToFit" width="441" height="375"><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 153);">نیم ست فوق العاده زیبا و پر طرفدار</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 153);">خود را با مد فصل جدید هماهنگ كنید</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 153);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 153);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 153);">طراحی تحسین بر انگیز، ظرافت خیره كننده</span><br style="font-weight: bold;"><br><br><br><img src="http://titebazar.ir/images/more_product_images/image/640589hsol-3.jpg"><br><br><br><br><br><b>نیم ست حریم سلطان شامل :</b><br>یک جفت گوشواره و انگشتر و گردنبند می باشد<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg"><br><br>مشتری گرامی در خرید خود دقت نمایید اکثر نیم ست های ارزان قیمت موجود در فروشگاه های دیگر از کیفیت لازم برخوردار نیست . در این فروشگاه نیم ست با ضمانت اصل و با کیفیت عرضه می شود<br><br><br><font color="#009900"><b>در بسته بندی چوبی شکیل جهت هدیه</b></font><br><font color="#CC33CC"><b><br><br>ارسال به سراسر ایران</b></font> <br><br><font color="#3333FF"><b>ارسال فوری در تهران </b></font><br><br>ارسال 72 ساعته در شهرستان ها <br><br>&nbsp; 7 روز مهلت تست و گارانتی تعویض بدون قید و شرط<br><font color="#FF0000"><b><br> خریدار گرامی محترم :</b></font> جهت سفارش نیم ست حریم سلطان : ادرس و نام خود را به شماره 50002030235 پیامک کنید<br><br><p class="lead text-center"><font size="4"><span style="color:#0000CD;">روش خرید اینترنتی نیم ست حریم سلطان :</span></font></p> <p class="lead text-center">جهت ثبت سفارش و ارسال روی دکمه خرید پستی زیر کلیک و فرم سفارش را پر کنید</p> <p class="lead text-center">(ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت وجه)</p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>38000 تومان</strong></p><p style="text-align: center;" align="baseline"><a href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=226" target="_blank"><img src="http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0"></a></p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg"></div> text/html 2018-04-19T07:45:05+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری راهنمای اندازه حلقه انگشتر و طول گردنبند مناسب شما http://halfsultan.mihanblog.com/post/5 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Jewelry Guide - Jewelry Size Guide "><font color="#000099"><b>در این مقاله زیبا و ارزشمند به شما اموزش خواهیم داد هنگام خرید انگشتر و گردنبند به چه نکاتی توجه کنید<br><br></b></font>راهنمای طلا و جواهر - راهنمای اندازه طلا و جواهر<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Jewelry Guide - Jewelry Size Guide "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir4.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir4.jpg" width="356" height="356"><br></span><span title="Jewelry Size Guide describes the various ring sizes and necklace lengths.">راهنمای اندازه طلا و جواهر اندازه حلقه های مختلف و طول گردن را توصیف می کند. </span><span title="These size guides will certainly be useful for you and you'll be able to get best fitted rings and necklaces. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این راهنماهای اندازه قطعا برای شما مفید خواهد بود و شما قادر خواهید بود بهترین حلقه ها و گردنبند را دریافت کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Ring Size Guide &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">راهنمای اندازه حلقه<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Necklace Length Guide ">راهنمای طول گردنبند<br><br></span><span title="Ring Size Guide ">راهنمای اندازه حلقه<br><br></span><span title="A ring should fit comfortably in the finger of the wearer as well as it should be tight enough which will prevent it from accidentally falling off.">حلقه باید به راحتی در انگشت پوشیدنی قرار گیرد و همچنین باید به اندازه کافی تنگ باشد که از تصادم سقوط جلوگیری کند. </span><span title="The best and most accurate way to measure a ring size is by visiting a local jeweler.">بهترین و دقیق ترین روش اندازه گیری اندازه حلقه با بازدید از یک جواهر محلی است. </span><span title="Jewelers use a set of graduated rings and other specialized tools to determine ring size.">جواهرات از مجموعه ای از حلقه های فارغ التحصیلی و سایر ابزار تخصصی برای تعیین اندازه حلقه استفاده می کنند. </span><span title="Ring size can also be measured easily at home by any of the following ways: ">اندازه حلقه را می توان به راحتی در هر خانه از طریق روش های زیر اندازه گیری کرد:<br><br></span><span title="Ring Size Measurement by Ring’s Diameter ">اندازه حلقه اندازه گیری قطر حلقه<br><br></span><span title="The diameter of a ring can be measured by the distance across the middle inside.">قطر یک حلقه را می توان با فاصله بین وسط داخل اندازه گیری کرد. </span><span title="You can use below given ring size circles based on ring’s diameter for measuring your exact ring size.">شما می توانید با استفاده از قطر حلقه برای اندازه گیری اندازه دقیق حلقه خود، حلقه های اندازه حلقه زیر را استفاده کنید. </span><span title="Please follow the steps to get the accurate ring size: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برای گرفتن اندازه حلقه دقیق، مراحل زیر را دنبال کنید:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Select a ring that fits comfortably in the figure for which you are intended to know the size. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">یک حلقه را انتخاب کنید که به راحتی در شکل نشان داده می شود که برای اندازه آن اهمیت دارد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Take a printout of the below given figure A as per the given print instructions. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">یک چاپ از شکل A زیر داده شده را طبق دستورالعمل های چاپ شده چاپ کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Place that ring over the circles to match with nearest circle size to find the inside size of the ring. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">محل حلقه را روی حلقه ها قرار دهید تا با نزدیکترین اندازه دایره مطابقت کنید تا اندازه داخلی حلقه را پیدا کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="If the ring falls in between two sizes then it is advisable to go for the larger size.">اگر حلقه بین دو اندازه کاهش پیدا کند، بهتر است برای اندازه بزرگتر بروید.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">اندازه حلقه اندازه گیری دور محدوده حلقه</span><br><br><span class="">محدوده یک حلقه را می توان با طول آن در اطراف حلقه درونی اندازه گیری کرد.</span> <span>شما می توانید نوار زیر اندازه داده شده انگشت را برای اندازه گیری اندازه دقیق حلقه خود استفاده کنید.</span> <span class="">برای گرفتن اندازه حلقه دقیق، مراحل زیر را دنبال کنید:</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>یک چاپ از شکل B زیر داده شده در هر دستورالعمل چاپ شده.</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>به طرز محسوسی این چاپ از طرح تصویر برای برش دادن نوار اندازه گیری کنید.</span> <span>همچنین در داخل نوار در انتهای چپ شکاف ایجاد کنید.</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>این نوار اندازه را در اطراف انگشت در نظر گرفته شده قرار دهید و مقیاس رو به جلو را بچرخانید و سپس انتهای باریک نوار را از طریق شکاف بکشید.</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>انتهای باریک را بکشید تا انعطاف پذیر باشد.</span> <span>همچنین سعی کنید حرکت کنید که از بزرگترین بخش انگشتتان متناسب باشد، این ممکن است دستکش باشد.</span><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>شمارهی که در شکاف قرار دارد نشان دهنده اندازه حلقه آن انگشت است.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/RingsizeMeasurement.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/RingsizeMeasurement.jpg"><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Print Instructions ">دستورالعمل چاپ<br><br></span><span title="To get the accurate ring size results, please follow these print instructions: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برای دریافت اندازه دقیق اندازه حلقه، لطفا این دستورالعمل چاپ را دنبال کنید:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You must make sure that you do not have ‘Shrink oversized pages to fit paper size’ or ‘Expand small pages to paper size’ selected in the Print Dialog Box. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما باید اطمینان حاصل کنید که شما صفحات کوچکتر را به اندازه اندازه کاغذ اندازه نکنید یا صفحات کوچک را به اندازه کاغذ انتخاب کنید که در کادر محاوره چاپ چاپ شده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You must also make sure that you have taken printouts without changing image size either intentionally or unintentionally. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که چاپ بدون تغییر اندازه تصویر یا عمدا یا ناخواسته انجام داده اید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You can verify the sizes of the image printouts by measuring them with a ruler. ">با اندازه گیری آنها با خط کش، می توانید اندازه چاپ های تصویر را بررسی کنید.<br><br></span><span title="Tips for Measuring Accurate Ring Size &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نکاتی برای اندازه گیری دقیق اندازه حلقه<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You should avoid measuring cold fingers as this is when fingers are at their smallest size. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما باید از اندازهگیری انگشتان دست خودداری نکنید، زیرا انگشتان کوچکترین اندازه هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You should measure your finger in warm temperatures at the end of the day. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما باید انگشت خود را در دمای گرم در پایان روز اندازه گیری کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="If your ring size falls in between two ring sizes then it is advisable to go for the larger size. ">اگر اندازه حلقه شما بین دو اندازه حلقه قرار دارد، بهتر است اندازه بزرگتر را انتخاب کنید.<br><br></span><span title="Tips, if you’re buying the Ring as a Surprise &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نکات، اگر شما خرید Ring به عنوان یک شگفتی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You should ask your intended recipient’s mother or one of the friends if they know his / her finger size. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اگر اندازه انگشت خود را می دانید باید از مادر دریافت کننده یا یکی از دوستان خود بپرسید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You can also borrow your intended recipient’s best fitted ring and find out the ring size by using above mentioned diameter method. ">شما همچنین می توانید بهترین حلقه مناسب گیرنده مورد نظر خود را قرض بگیرید و اندازه حلقه را با استفاده از روش قطر ذکر شده بدست آورید.<br><br></span><span title="Other Tips and Information &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سایر نکات و اطلاعات<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Engagement and wedding rings are traditionally worn on the ring finger on the left hand.">حلقه های نامزدی و عروسی به طور سنتی بر روی انگشت حلقه در سمت چپ قرار می گیرند. </span><span title="The ring finger is located between the little finger and the middle finger. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">انگشت حلقه بین انگشت کوچک و انگشت میانی قرار گرفته است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Ring sizes are expressed differently in different countries.">اندازه حلقه در کشورهای مختلف متفاوت است. </span><span title="All sizes listed in the above images and in tips are standard American Sizes. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تمام اندازه های ذکر شده در تصاویر بالا و در نکات استاندارد آمریکایی هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="The average adult woman’s ring size is ranged in between 5 to 7 whereas the average adult man’s ring size is ranged in between 9 to 11. ">اندازه حلقه زن بالغ متوسط ​​بین 5 تا 7 است در حالیکه اندازه حلقه مردانه بین 9 تا 11 ساله متغیر است.<br><br></span><span title="Conversion Chart for Ring Sizes ">نمودار تبدیل برای اندازه حلقه<br><br></span><span title="The following chart will be useful in conversion of measured ring size in inches or in millimeters to numbered size applicable in USA and Canada.">نمودار زیر برای تبدیل اندازه اندازه حلقه در اینچ یا میلیمتر به اندازه شماره قابل استفاده در ایالات متحده آمریکا و کانادا مفید خواهد بود. </span><span title="This chart also shows ring sizes applicable in UK, Ireland, Australia, Japan and Switzerland.">این نمودار همچنین نشان می دهد اندازه حلقه قابل اجرا در انگلستان، ایرلند، استرالیا، ژاپن و سوئیس.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="If the ring falls in between two sizes then it is advisable to go for the larger size."></span></span> text/html 2018-04-19T07:31:52+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری معرفی انواع جواهرات http://halfsultan.mihanblog.com/post/4 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Jewelry Guide - Introduction to Jewelry "><font color="#CC0000"><b><font color="#3366FF">این مقاله زیبا می تواند شما در خرید ست جواهرات کمک شایانی کند چرا که به دلیل اینکه چرا انواع جواهر مورد استفاده عموم قرار گرفته است آشنا می شوید</font><br><br>راهنمای طلا و جواهر - معرفی جواهرات</b></font><br></span><span title="Jewelry is a personal ornament, such as a ring, bracelet, necklace or any other item made from jewels, precious metals or any other material.">طلا و جواهر یک تزئین شخصی است، مانند حلقه، دستبند، گردنبند و یا هر آیتم دیگری ساخته شده از جواهرات، فلزات گرانبها یا سایر مواد دیگر. </span><span title="The word jewelry is derived from the Latin word ‘Jocale’ means plaything.">کلمه جواهرات از کلمه لاتین "Jocale" مشتق شده است. </span><span title="In present scenario the word Jewelry is used to describe any piece of precious metal or gemstone used to adorn oneself.">در سناریوی کنونی، کلمه Jewelry برای توصیف هر قطعه از فلزات گرانبها یا سنگهای قیمتی مورد استفاده برای تزئین خود استفاده می شود. </span><span title="Jewelry has fascinated, thrilled and impressed the world for thousands of years and played an important role in growth of human civilization.">طلا و جواهر هزاران سال به جهان مجذوب، هیجان زده و تحت تاثیر قرار گرفته و نقش مهمی در رشد تمدن بشری ایفا کرده است. </span><span title="Jewelry is one of the oldest forms of body adornment and was in use before the clothing came into existence. ">جواهرات یکی از قدیمی ترین اشکال زینتی بدن است و قبل از اینکه لباس ساخته شود، در حال استفاده بود.<br><br></span><span title="In primitive times, jewelry was created from natural materials, such as bone, animal teeth, shell, wood, and carved stone.">در زمان های اولیه، جواهرات از مواد طبیعی مانند استخوان، دندان حیوان، پوسته، چوب و سنگ های حک شده ساخته شد. </span><span title="But after the discovery and extraction of minerals and metals, jewelry is usually created by setting sparkling gemstones into precious metals.">اما پس از کشف و استخراج مواد معدنی و فلزات، جواهرات معمولا با تنظیم جواهر سنگهای قیمتی به فلزات گرانبها ایجاد می شود. </span><span title="These minerals and metals are extracted in a rough state and usually require some treatment before their use in jewelry.">این مواد معدنی و فلزات در یک وضعیت خشن استخراج می شوند و معمولا قبل از استفاده از آنها در جواهرات، نیاز به درمان دارند. </span><span title="Gemstones are cut and polished to exhibit their sparkle whereas alloys are mixed in metals to make them strong and colorful. ">سنگ های قیمتی برش داده شده و جلا داده می شوند تا درخشش آنها را نشان دهند، در حالیکه آلیاژهای آنها در فلزات مخلوط شده اند تا آنها را قوی و رنگارنگ کنند.<br></span><span title="Jewelry is made to adorn nearly for every body part from head to toe and since ancient times, it is used for various different reasons and purposes in different cultures and periods. ">طلا و جواهر برای تقریبا هر قسمت از بدن از سر تا پا تقدیم شده است و از زمان های قدیم، برای اهداف و اهداف مختلف در فرهنگ ها و دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.<br><br></span><span title="Jewelry has been used for following reasons and purposes: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><font color="#009900"><b>جواهر برای دلایل و اهداف زیر مورد استفاده قرار گرفته است:</b></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Artistic and Fashionable Purpose &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هدف هنری و مدرن<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="From the very beginning, jewelry has been primarily used as an artistic and fashionable item.">از همان ابتدا، جواهرات در درجه اول به عنوان یک آیتم هنری و مد روز استفاده می شود. </span><span title="In almost all the cultures, jewelry is used as an ornament to enhance and exhibit beauty of human body. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تقریبا در تمام فرهنگ ها، طلا و جواهر به عنوان یک تزئین برای افزایش و نمایش زیبایی از بدن انسان استفاده می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Functional Use &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">استفاده کاربردی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Many jewelry items, such as pins and buckles, invented as purely functional or practical items, but evolved into decorative jewelry items as their functional or practical requirement diminished. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بسیاری از اقلام طلا و جواهر، مانند پین ها و بوککل ها، به عنوان اقلام صرفا کاربردی یا عملی اختراع شده اند، اما به عنوان جواهر سازی تزئینی به عنوان نیازهای کاربردی و عملی آنها کاهش یافته است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Symbolism &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نمادگرایی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Jewelry is often used as status symbol and considered as one of the most influential ways to display wealth.">طلا و جواهر اغلب به عنوان نماد وضعیت استفاده می شود و در نظر گرفته شده به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین راه های نمایش ثروت. </span><span title="Jewelry is also used to exhibit culture and feelings.">جواهر همچنین برای نمایش فرهنگ و احساسات استفاده می شود. </span><span title="For example, in many cultures, married people wear a jewelry item such as wedding ring, necklace etc. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به عنوان مثال، در بسیاری از فرهنگ ها، افراد متاهل یک جواهرات را مانند جواهر، گردنبند و غیره می پوشند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Currency and Wealth Storage &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">ذخیره سازی ارز و ثروت<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="In most traditions, at some point, jewelry was used as a currency or barter goods.">در اغلب روایات، در برخی موارد، جواهرات به عنوان یک کالای ارز یا کالا مورد استفاده قرار گرفتند. </span><span title="From ancient times to till date, it is also used as a mode of wealth storage. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">از زمان های قدیم تا تاریخ، همچنین به عنوان یک روش ذخیره سازی ثروت استفاده می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Devotional Purpose &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هدف عدالت<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="In many cultures, it is common to wear talismans or amulets either for devotional purposes or for providing a safeguard from evil spirits and bad luck.">در بسیاری از فرهنگ ها، معمولا برای پوشیدن طلسم ها یا طلسم ها یا برای مقاصد مذهبی و یا برای ارائه حفاظت از ارواح شیطانی و بد شان است.<br><br><font color="#FF0000"><b>آیا به دنبال ست جواهرات عالی برای هدیه هستید؟</b></font><br><br><font color="#CC33CC"><b>ست جواهرات نیم ست تیتانیوم حریم سلطان بهترین گزینه برای شماست</b></font><br><b>جهت اطلاعات بیشتر و کلیک روی تصویر زیر کلیک کنید</b><br><br></span></span><a href="http://halfsultan.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/main.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/main.jpg" class="shrinkToFit" width="380" height="323"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="In many cultures, it is common to wear talismans or amulets either for devotional purposes or for providing a safeguard from evil spirits and bad luck."></span></span> text/html 2018-04-18T07:17:52+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری راهنمای خرید هدیه برای همسر و دختر زندگیتان http://halfsultan.mihanblog.com/post/3 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Is it really the thought that counts? "><font color="#000099"><b>خرید هدیه برای نامزد یا عشق زندگی تان شاید یکی از سخت ترین کارها در زندگی باشد مخصوصا اگر بخواهید جواهر یا نیم ست خریداری کنید در این مقاله به نکاتی که قبل از خرید هدیه باید به ان توجه کنید گفته شده است و در پایان هم پیشنهاد ویژه ای برای هدیه داریم برایتان</b></font><br><br>آیا این واقعا فکر است که شمارش دارد؟<br><br></span><span title="If you want to really surprise her with a piece of jewelry she will love and treasure, then this rests on your ability to translate your careful observations into the selection. ">اگر میخواهید او را با یک تکه طلا و جواهر از او غافل کنید، آن را دوست دارد و گنج، پس این بر توانایی شما برای ترجمه مشاهدات دقیق شما به انتخاب است.<br><br></span><span title="Lost in translation? "><br><br></span><span title="Fear not!">ترس نیست </span><span title="This isn’t a skill everyone is expected to be adept on.">این مهارت نیست که همه انتظار داشته باشند در مورد آن مهارت داشته باشند. </span><span title="Granting that most of us generally miss and/or interpret things differently, start by observing your partner closely.">دادن این که بسیاری از ما معمولا از دست دادن و / یا تفسیر چیزهای مختلف، با مشاهده شریک زندگی خود را از نزدیک. </span><span title="Look for clues in her fashion choices.">به دنبال سرنخ هایی در انتخاب او هستید. </span><span title="What type of clothes does she wear?">کدام لباس را می پوشاند؟ </span><span title="What colors does she gravitate towards?">چه رنگی به سمتش میچرخد؟ </span><span title="Is she into maximalist or minimalist styles?">آیا او به سبکهای حداکثری یا مینیمالیستی است؟ </span><span title="Perhaps you may want to go all Sherlock mode and try to find hints on her current jewelry collection, if she has one. ">شاید شما بخواهید تمام حالت شرلوک را ببینید و سعی کنید نکات در مورد مجموعه جواهرات جاری خود را پیدا کنید، اگر او یکی است.<br><br></span><span title="man-thinking-what-jewelry-to-buy-for-girl friend ">مرد فکر کردن-چه-جواهرات-به-خرید- برای- عشق تان<br><br></span><span title="Once you have noted these, pick a piece that matches and compliments that.">هنگامی که شما آنها را ذکر کرده اید، یک قطعه را انتخاب کنید که مطابقت دارد و آن را تعریف می کند. </span><span title="You could end up buying her an item that is a jewelry staple or getting her the piece that’s missing from her collection.">شما می توانید او را خریداری یک مورد است که یک عیار جواهرات و یا گرفتن او قطعه است که از مجموعه او گم شده است. </span><span title="And even if you swing the bat and miss, she’ll know you’ve put a lot of thought into it and you still win! ">و حتی اگر شما لگد زدن و از دست دادن، او می داند که شما به آن فکر کرده اید و شما هنوز هم برنده شوید!<br><br></span><span title="Remember: ">یاد آوردن:<br><br></span><span title="While the bling says a lot in itself, cliché as it sounds, what makes it more special is the thought and attention that’s been put into it.">در حالی که بلینگ می گوید که بسیار در خود، کلیشه به نظر می رسد، آنچه باعث می شود آن را بیشتر خاص است فکر و توجه است که در آن قرار داده شده است. </span><span title="The right gift will show her that you recognize and understand her more than you show!">هدیه درست او را نشان می دهد که بیشتر او را می شناسید و درک می کنید. </span><span title="Having said that, while the thought counts, if you get the gift right too, you’ll have a winner for sure! ">با این گفتن، اگر فکر می کنید، اگر حق هدیه را نیز دریافت کنید، مطمئنا برنده خواهید شد.<br><br></span><span title="Now, if you’re thinking what piece to buy her, remember that each piece of jewelry comes with its own symbolism.">در حال حاضر، اگر فکر می کنید که چه چیزی بخرید، به یاد داشته باشید که هر قطعه طلا و جواهر با نمادی از خود می آید. </span><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!">شما ممکن است تصمیم بگیرید که این جنبه را کاملا نادیده بگیرید، اما احتمالا با دانستن این نکات، امتیازات جالب را به دست خواهید آورد!<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Choosing to give her a necklace ">انتخاب به او یک گردنبند<br><br></span><span title="Happy girl with necklace ">دختر مبارک با گردنبند<br><br></span><span title="A necklace represents a strong connection between individuals and a willingness to strengthen this connection even more. ">یک گردنبند نشان دهنده یک ارتباط قوی بین افراد و تمایل به تقویت این ارتباط حتی بیشتر است.<br><br></span><span title="Symbolized by the chain around the neck and a pendant resting on the chest, the necklace touches the two central driving forces people associate with love – the mind and the heart. ">گردنبند به وسیله زنجیری اطراف گردن و آویز بر روی قفسه سینه نشان داده می شود و دو نیروی محرک مرکزی را با عشق و ذهن و قلب ارتباط می دهد.<br></span><span title="Gifting a bracelet ">هدیه یک دستبند<br><br></span><span title="Visible at a glance, a bracelet says the same thing about you as the giver: available in times both dire and not. ">در یک نگاه قابل مشاهده است، یک دستبند همان چیزی را در مورد شما به عنوان تهیه کننده می گوید: در زمان های گوناگون و غیر قابل دسترس است.<br><br></span><span title="Often placed close or parallel to a watch, it shows your partner that you are capable of flexible time and attention when it comes to her. ">اغلب به صورت ساعت نزدیک یا موازی قرار می گیرد، شریک زندگی شما نشان می دهد که زمانی که به او می رسد، زمان و توجه انعطاف پذیری داشته باشید.<br></span><span title="Buying her earrings ">خرید گوشواره او<br><br></span><span title="girl with side swept hair with pendant drop earrings ">دختر با کنار جارو مو با گوشواره قطره آویز<br><br></span><span title="A pair of earrings not only gives a pop of magic on the basic facial features but it also tells your partner, more importantly, that you are keen on lending an ear to listen. ">یک جفت گوشواره نه تنها یک پاپ سحر و جادو را بر ویژگی های اساسی اولیه می دهد، بلکه همچنین به شریک زندگی خود می گوید، مهم تر اینکه شما علاقمند به گوش دادن به گوش دادن است.<br></span><span title="Choosing a ring ">انتخاب حلقه<br><br></span><span title="A ring is a symbol of promise, of a deep commitment and an understanding that the relationship is honored and taken seriously. ">حلقه یک نماد وعده، یک تعهد عمیق و یک درک است که رابطه احترام و جدی گرفته شده است.<br><br></span><span title="To show the firmness of your vow, a ring is the perfect thing to bind your partner and you on an unfathomable link that is sacred to the both of you.">برای نشان دادن استحکام تعهد خود، یک حلقه چیز کامل برای اتصال شریک زندگی شما و شما در یک پیوند نامفهوم است که برای هر دو شما مقدس است. </span><span title="Choose this carefully and for the right occasion.">این را به دقت انتخاب کنید و برای حوادث مناسب. </span><span title="You don’t want to give the wrong message! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما نمی خواهید پیام اشتباه ارسال کنید<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></span><b><span title="Match the gift to the occasion ">هدایای را به مناس</span></b></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Match the gift to the occasion "><b>بت برسانید</b><br><br></span><span title="What occasions might you need to celebrate?">چه مواردی ممکن است شما باید جشن بگیرید؟ </span><span title="Birthdays, graduations, anniversaries, engagements, weddings and coming-of age events among others.">تولدها، فارغ التحصیالن، سالگرد، تعامل، عروسی و حوادث آینده در میان دیگران است. </span><span title="Celebrating significant events in a relationship is often highlighted with rather extravagant exchanges so to make the best impression, move away from the usual chocolate and flowers combo. ">جشن رویدادهای مهم در یک رابطه اغلب با مبادلات نسبتا عجیب و غریبی برجسته می شود تا بهترین نتیجه را بگیرد، از دسته شکلات معمولی و دسته گل استفاده شود.<br><br></span><span title="Birthstones by month guide ">توسط راهنمای ماه هدیه بگیرید<br><br></span><span title="Birthdays and anniversaries are noteworthy but there's one every year, so while they are still very special, it's best to go all out for the really important dates, like coming-of-age occasions, turning 40 or super important anniversaries like the silver and golden">تولدها و سالگرد ها قابل توجه هستند، اما هر ساله وجود دارد، بنابراین در حالی که هنوز هم بسیار ویژه هستند، بهتر است همه چیز را برای تاریخ های واقعا مهم مانند رویدادهای آینده، تبدیل 40 و یا سالهای فوق العاده مهم مانند نقره و طلایی </span><span title="ones. ">آنهایی که<br><br></span><span title="For these events, if you choose to buy jewelry, it is preferable to choose a necklace, an earring or a bracelet and give extra thought on the design (more on this on Symbols, Designs, and Meaning).">برای این رویدادها، اگر انتخاب کنید که جواهرات را خریداری کنید، انتخاب یک گردنبند، گوشواره یا دستبند ترجیح داده می شود و تفکر بیشتری در مورد طراحی (بیشتر در مورد نمادها، طرح ها و معنی) بیشتر است. </span><span title="As age progresses and as relationships mature, interests and tastes on jewelry also widen.">با پیشرفت سن و بالغ شدن رابطه، منافع و طعم طلا و جواهر نیز گسترش می یابد. </span><span title="You may want to be more sophisticated in your choices so you’ll be sure to impress.">شما ممکن است بخواهید در گزینه های شما پیچیده تر باشد، بنابراین مطمئن شوید که تحت تاثیر قرار دادن آن است. </span><span title="For example, branch out from usual birthstone purchases to other less known (but every bit as beautiful!) colored gems. ">به عنوان مثال، شاخه از خرید تخریب معمول به دیگر کمتر شناخته شده (اما به هر حال کمی زیبا!) جواهرات رنگی.<br><br></span><span title="Everyone knows that engagements and weddings are often represented by rings.">همه می دانند که تعامل و عروسی اغلب توسط حلقه ها نشان داده می شود. </span><span title="You can give a different piece of jewelry but it just won’t have the same impact.">شما می توانید یک طلا و جواهر دیگر را ارائه دهید، اما فقط تاثیر مشابهی نخواهید داشت. </span><span title="If you aren’t ready for such a commitment, choose a promise ring.">اگر شما برای چنین تعهدی آماده نیستید، یک حلقه وعده را انتخاب کنید. </span><span title="Think of it like a pre-engagement ring.">آن را مانند یک حلقه زنجیری فکر کنید. </span><span title="It shows a level of commitment with no hint of marriage.">این نشان می دهد سطح تعهد بدون اشاره از ازدواج.<br><br></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It shows a level of commitment with no hint of marriage."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Choosing your metal and your stone ">انتخاب فلز و سنگ شما<br><br></span><span title="how to choose metal for engagement ring ">چگونگی انتخاب فلز برای حلقه تعقیب<br><br></span><span title="Choosing the metal for jewelry is a whole subject in itself, so read our article How to choosing the right metal for detailed information. ">انتخاب فلز برای طلا و جواهر یک موضوع کامل در خود است، بنابراین مقاله ما چگونه به انتخاب فلز مناسب برای اطلاعات دقیق.<br><br></span><span title="But let’s keep it brief here. ">اما اجازه دهید آن را کوتاه نگه دارید در اینجا.<br><br></span><span title="When it comes to metal color there are three main types – silver, yellow gold and white gold.">هنگامی که به رنگ فلزی می آید سه نوع اصلی وجود دارد - نقره، طلای زرد و طلای سفید. </span><span title="The color you choose depends on her preferences as well as what looks best on her. ">رنگی که انتخاب میکنید بستگی به تنظیمات او و همچنین آنچه در بهترین حالت اوست.<br><br></span><span title="For example, certain skin tones look better with certain metals.">برای مثال، برخی از رنگ های پوستی با فلزات خاص بهتر می شوند. </span><span title="Again, check out Matching your jewelry to your skin tone for more information on this.">مجددا بررسی کنید که طلا و جواهر خود را به تناسب پوست خود برسانید تا اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید. </span><span title="A good indication is to check out what jewelry she normally wears. ">یک نشانه خوب این است که آنچه را که به طور معمول می پوشد، به دست بیاورد.<br><br></span><span title="If she leans heavily towards silver-colored metals, then you can choose white gold, platinum or silver.">اگر او به شدت به فلز های نقره ای رنگ می چسبد، می توانید طلای سفید، پلاتین یا نقره را انتخاب کنید. </span><span title="While platinum is the most expensive of the three, it is the most durable and therefore generally a better investment. ">در حالی که پلاتین گران تر از سه است، این دوام بیشتر و در نتیجه به طور کلی سرمایه گذاری بهتر است.<br><br></span><span title="Gold bracelets "><b>دستبند طلا</b><br><br></span><span title="Yellow gold is prized for its classy and timeless look.">طلای زرد برای ظاهر مدرن و بی نظیر آن ارزش دارد. </span><span title="It can look dressier than white gold and has always been connected with being valuable.">این می تواند شیک تر از طلا سفید باشد و همیشه با ارزش بودن ارتباط برقرار کرده است. </span><span title="An emerging favorite type of gold, especially for the millennial generation, is rose gold, also known as pink gold or red gold.">یک طیف مورد علاقه در حال ظهور، مخصوصا برای نسل هزاره، طلای رز، همچنین به عنوان طلا صورتی یا طلای قرمز شناخته می شود. </span><span title="It is differs from other gold varieties in terms of its copper content but reflects an indescribably alluring charm for the wearer. ">از لحاظ محتوای مس آن دیگر از انواع دیگر طلا متفاوت است اما نشان دهنده یک جذابیت بی نظیر جذاب برای کاربر است.<br><br></span><span title="Thinking about a gemstone?">فکر میکنم در مورد سنگهای قیمتی؟ </span><span title="Diamonds are not necessarily a girl’s best friend (major marketing campaign alert) but their main plus is that they are extremely durable and can add effortless class to any outfit. ">الماس ها لزوما بهترین دوست نیستند (هشدار تبلیغاتی مهم بازاریابی)، اما اصلی ترین آنها این است که آنها بسیار با دوام هستند و می توانند کلاس های راحت را به هر وسیله ای اضافه کنند.<br><br></span><span title="Personally, I believe that diamonds are overrated.">شخصا، من اعتقاد دارم که الماس ها بیش از حد هستند. </span><span title="If you must have a diamond but it is beyond your budget, try a moissanite for an amazing diamond-look alike option.">اگر شما الماس داشته باشید، اما آن را فراتر از بودجه خود، سعی کنید برای یک گزینه الماس شگفت انگیز شگفت انگیز است. </span><span title="However, it’s best not to go with a cubic zirconia as it is likely you will come across as being cheap (I could be wrong and maybe your girl will admire your ethical, sustainable and monetary sensibilities and if so, she’s a keeper!). ">با این حال، بهتر است که با یک زیرکونیا مکعبی نروید زیرا احتمالا شما به عنوان ارزان قیمت خواهید بود (من ممکن است اشتباه کنم و شاید دختر شما احساسات اخلاقی، پایدار و پولی شما را تحسین کند و اگر چنین باشد، او یک نگهبان است!).<br><br></span><span title="Moissanite engagement ring "><b>حلقه تعقیب </b><br><br></span><span title="Diamonds, or their look-alikes, however, do not cover all the beautiful options available.">با این حال، الماس ها، و یا آنها به نظر مشابه، تمام گزینه های زیبا موجود را پوشش نمی دهند. </span><span title="You can choose to invest in other gems that are as naturally brilliant and eye-catching. ">شما می توانید در جواهرات دیگر که به طور طبیعی درخشان و چشمگیر هستند، سرمایه گذاری کنید.<br><br></span><span title="Rather than the top-tier gemstones such as diamonds, emeralds, sapphires or rubies, you can choose what I call a mid-range gemstone such as lapis lazuli, aquamarine, amethyst, opal or citrine.">به جای سنگهای قیمتی از قبیل الماس، زمرد، یاقوت کبود یا روباه، می توانید انتخاب کنید که من یک جواهر سنگ متوسط ​​مانند لاپلاس لازولی، آکوامارین، آمتیست، اوپال یا می نامم. </span><span title="These add a pop of color to an outfit and they also have a lot of personality, meaning and symbolism. ">اینها رنگ پاپ را به یک لباس اضافه می کنند و همچنین دارای شخصیت زیادی هستند، به این معنا و نمادگرایانه.<br><br></span><span title="Read our article on Top 10 engagement ring alternatives if you are considering an engagement ring without a diamond. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اگر شما در حال بررسی یک حلقه تعویض بدون الماس هستید، مقاله ما را در مورد 10 گزینه 10 حلقه تعقیب بخوانید.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></span><span title="Symbols, designs and meaning "><b>نمادها، طرح ها و معنی</b><br><br></span><span title="As prestigious as jewelry is, it will still come across as an empty package if it doesn’t capture your message appropriately.">به عنوان معتبر به عنوان جواهرات، هنوز هم به عنوان یک بسته خالی آمده اگر آن را پیام خود را به طور مناسب ضبط نیست. </span><span title="Rather than accentuate extensively on the glitz and glam, it is sensible for you to redirect the priority on the meaning you are trying to create.">به جای تمرکز زیاد بر روی گلچین و گلم، این منطقی است که شما اولویت را در معنایی که سعی در ایجاد آن دارید هدایت کنید. </span><span title="Here are some top symbols often used in jewelry: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">در اینجا برخی از نمادهای بالا اغلب در جواهر استفاده می شود:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Anchors symbolize hope and give a message of steadfast, undying love and a safe grip on the soul. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">لنگر اموال نماد امامت است و پیامی از قوت و آرامش و آرامش روح را می دهد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Arrows, on the other hand, reveal that romance is all wonderful and captivating but at times also capable of wounding.">از سوی دیگر، فلش ها نشان می دهد که عاشقانه همه شگفت انگیز و فریبنده است، اما گاه نیز قادر به زخمی شدن است. </span><span title="It’s best to avoid a symbol such as this. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بهتر است از یک نماد مانند این جلوگیری کنیم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Crescent shapes/moon designs are often popular for new relationships, mirroring the giver’s anticipation of it “waxing” into matrimony. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شکل های هلال ماه / ماه اغلب برای روابط جدید محبوب هستند، که نشان دهنده پیش بینی اهدا کننده از آن است که "بهم زدن" به ازدواج.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="The Figure “8” and the Lover’s Knot suggest eternity and the perpetually sweet idea of forever. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شکل "8" و گره عاشق نشان می دهد ابدی و ایده همیشه ماندنی برای همیشه.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Other famous designs include the Cross, to signify a relationship centered on Christ;">دیگر طرح های معروف شامل صلیب، به معنای رابطه متمرکز بر مسیح است؛ </span><span title="the horseshoe, to represent luck;">نعل اسب، برای نشان دادن شانس؛ </span><span title="ivy and evergreens, to emphasize fidelity and wedded love;">ایوی و همیشه سبز، تاکید بر وفاداری و عشق عروسی؛ </span><span title="keys, a metaphor for the power to unlock the heart and padlock, for its protection. ">کلید، یک استعاره قدرت برای باز کردن قلب و قفل، برای حفاظت از آن.<br><br></span><span title="Another really good way to go about this is to customize the piece of jewelry to be truly original. ">یکی دیگر از راه های بسیار خوبی برای انجام این کار این است که قطعه طلا و جواهر را به طور واقعی اصلاح کنید.<br><br></span><span title="Take cues from inside jokes, secret endearments, and personal codes and languages.">نگاهی به نشانه ها از درون جوک ها، غرور مخفی، و کدهای شخصی و زبان ها. </span><span title="Bank on those little quirks to be your gift’s highlight, like icing on a cake.">بانک در آن دلایل کوچک به عنوان برجسته هدیه خود را، مانند icing در یک کیک. </span><span title="This would definitely make more of an impression than any other common symbol. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این قطعا بیشتر از یک نماد معمول دیگر را در بر می گیرد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></span><span title="Picking out the right size "><b>انتخاب اندازه مناسب</b><br><br></span><span title="When making your selection, think about how the jewelry will look on your partner.">هنگام انتخاب خود فکر کنید که چگونه جواهرات بر شریک خود نگاه خواهند کرد. </span><span title="Basically, its size should be in proportion to her physique.">اساسا، اندازه آن باید نسبت به بدن او باشد. </span><span title="A grand ring will dwarf a small finger.">یک حلقه بزرگ یک انگشت کوچک را حرکت می دهد. </span><span title="A large earring on a small ear will make the ear look even smaller.">یک گوشواره بزرگ در یک گوش کوچک باعث می شود که گوش کوچکتر شود. </span><span title="Disproportions will only cause discomfort to the wearer however beautiful your present may be. ">ناسازگاری فقط موجب ناراحتی کاربر می شود، گرچه زیبا بودن حال ممکن است باشد.<br><br></span><span title="So how do you choose size? "><b>پس چگونه اندازه را انتخاب می کنید؟</b><br><br></span><span title="Generally, size charts should be available on specialty jewelry stores.">به طور کلی، نمودارهای اندازه باید در فروشگاه های طلا و جواهر تخصص در دسترس باشند. </span><span title="Others even have special measurement tools for more accurate sizing. ">دیگران حتی ابزار اندازه گیری دقیق برای اندازه گیری دقیق تر دارند.<br><br></span><span title="If you plan to keep the gift a secret, it becomes a more difficult task.">اگر قصد دارید هدیه ای را به عنوان یک راز نگه دارید، یک کار دشوارتر می شود. </span><span title="You may have to take comparison from the jewelry she’s already wearing, by stealthily measuring these. ">شما ممکن است مجبور به مقایسه از طلا و جواهر او در حال حاضر پوشیدن، با دقت سنجش این.<br><br></span><span title="Tip: For rings or bracelets, try cutting a narrow piece of paper, curl it around the finger and use a pen to mark the spot where the paper ring seems comfortable. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نکته: برای حلقه ها یا دستبندها، سعی کنید برش یک تکه کاغذ باریک، چرخش آن را در اطراف انگشت و استفاده از یک قلم برای علامت نقطه ای که حلقه کاغذ به نظر می رسد راحت است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Check out the quality ">کیفیت را بررسی کنید<br><br></span><span title="Most people equate quality with buying from a high-end brand or paying to">اکثر مردم با خرید از یک برند عالی و یا پرداخت به آن، کیفیت را معادل می کنند<br><br></span></span></span></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Once you already have a semi-concrete picture of the item in mind, go back to your proverbial workstation and assess available options. "><br></span><span title="Should you shop online or at a physical store?">آیا شما باید در فروشگاه آنلاین یا فروشگاه آنلاین خرید کنید؟ </span><span title="This is one of the questions many readers ask us. ">این یکی از سوالاتی است که بسیاری از خوانندگان از ما میپرسند.<br><br></span><span title="Shopping online obviously has its many benefits.">بدیهی است که خرید اینترنتی مزایای بسیاری دارد. </span><span title="First and foremost, you will have the entire world of jewelry at your fingertips.">اول و مهمتر از همه، شما تمام جهان جواهرات را در نوک انگشتان خود خواهید داشت. </span><span title="This gives you the chance to compare and contrast price and quality and narrow down your search.">این به شما امکان مقایسه و مقایسه قیمت و کیفیت و محدود کردن جستجوی شما را می دهد. </span><span title="The downside is that this exhaustive range of choices can cause decision fatigue and confusion making it more difficult to make a selection. ">ناکامی این امر این است که این طیف کاملی از انتخاب ها می تواند خستگی و سردرگمی تصمیم گیری را باعث شود که انتخاب آن مشکل تر باشد.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It shows a level of commitment with no hint of marriage."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Most people equate quality with buying from a high-end brand or paying to"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Without having to even leave your room, you can choose your item and have it gift wrapped and sent straight to your loved one. ">بدون نیاز به حتی اتاق خود را ترک می کنید، می توانید مورد خود را انتخاب کنید و هدیه آن را بسته بندی کرده و ارسال کنید و به فرد مورد علاقه خود بفرستید.<br><br></span><span title="Shopping at a physical store of course comes with the benefit of being able to see the product before you buy.">البته خرید در یک فروشگاه فیزیکی، مزایای دیدن محصول قبل از خرید شماست. </span><span title="For some of us, having an overly attentive salesperson can be an advantage as it can take some of the hassle out of the job.">برای بعضی از ما، داشتن یک فروشنده بیش از حد توجه میتواند مزیتی باشد، زیرا میتواند برخی از مشکلات را از کار بیرون کند. </span><span title="They may be able to provide you with options or suggestions as to what your girlfriend may prefer and this can help in taking some of the guesswork out of the task.">آنها ممکن است بتوانند شما را با گزینه ها یا پیشنهادات مربوط به اینکه دوست دختر شما ممکن است ترجیح می دهند، فراهم کند و این می تواند در گرفتن برخی از حدس و گمان ها از کار کمک کند.<br><br></span></span></span></span></span></span><font color="#FF0000"><b><font size="2">اگر به دنبال یک هدیه خاص و خاطره انگیز برای همسر یا عشق تان هستید؟</font></b></font><br><br><b><font size="3" color="#CC33CC">اگر می خواهید که همگان را حیرت زده کنید</font></b><br><br><font color="#33CC00"><b><font size="3">ما به شما نیم ست جواهرات حریم سلطان را پیشنهاد می کنیم</font></b></font><br><br><b>جهت خرید فوری و تحویل درب منزل روی تصویر زیر کلیک کنید</b><br></span></span><a href="http://halfsultan.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir4.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir4.jpg" width="369" height="369"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="You may choose to disregard this aspect totally, but you’ll probably score brownie points by knowing these!"></span></span> text/html 2018-04-18T07:03:27+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری راهنمای خرید ست جواهران و نیم ست http://halfsultan.mihanblog.com/post/2 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Jewelry Guide - Jewelry Buying Tips ">در این مقاله که ما به نکاتی که هنگام خرید نیم ست جواهرات و طلا باید به ان توجه کنید برایتان بازگو کرده ایم امیدواریم مورد نیاز شما باشد<br><br>راهنمای جواهر - راهنمایی خرید جواهرات<br></span><span title="Jewelry is a personal ornament, such as a ring, bracelet, necklace or any other item made from jewels, precious metals or any other material.">طلا و جواهر یک تزئین شخصی است، مانند حلقه، دستبند، گردنبند و یا هر آیتم دیگری ساخته شده از جواهرات، فلزات گرانبها یا سایر مواد دیگر. </span><span title="Jewelry has fascinated, thrilled and impressed the world for thousands of years and played an important role in growth of human civilization.">طلا و جواهر هزاران سال به جهان مجذوب، هیجان زده و تحت تاثیر قرار گرفته و نقش مهمی در رشد تمدن بشری ایفا کرده است. </span><span title="Jewelry is in use long before clothing developed into fashion and jewelry items are a cherished symbol of prestige and beauty. ">طلا و جواهر به مدت طولانی قبل از استفاده از لباس های مد و جواهرات مورد استفاده قرار می گیرند نماد گرانبها از زیبایی و اعتبار است.<br></span><span title="Buying a perfect jewelry for yourself or for your loved ones is not an easy task and it requires knowledge on many aspects.">خرید جواهرات مناسب برای خود و یا برای عزیزان شما یک کار آسان نیست و نیاز به دانش در بسیاری از جنبه ها. </span><span title="You can get detailed information on each and every aspect of jewelry in our education section.">شما می توانید اطلاعات دقیق در مورد هر جنبه ای از جواهرات در بخش آموزش ما دریافت کنید. </span><span title="Once you go through this education section, you will be able to get the best quality jewelry for your money. ">پس از گذراندن این بخش آموزشی، شما می توانید بهترین جواهرات با کیفیت را برای پول خود دریافت کنید.<br></span><span title="Jewelry Buying Tips ">راهنمایی خرید جواهرات<br></span><span title="These below mentioned jewelry buying tips will certainly help you in finding the most suitable jewelry, you are looking for. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این زیر راهنمایی های خرید طلا و جواهر به شما کمک خواهد کرد که در پیدا کردن جواهرات مناسب ترین، شما به دنبال آن هستید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You must set your budget for buying jewelry and then explore all your options.">شما باید بودجه خود را برای خرید جواهرات تنظیم کنید و سپس تمام گزینه های خود را بررسی کنید. </span><span title="By this way, you'll find a wide range of jewelry in your price range. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به این ترتیب طیف وسیعی از طلا و جواهر در محدوده قیمت خود را پیدا خواهید کرد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Whenever you buy jewelry for your loved ones, always keep their personality and preferences in mind. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هر وقت جواهرات را برای عزیزان خود خریداری می کنید، همیشه در ذهن خود شخصیت و ترجیحات خود را حفظ کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Always buy jewelry from a reputed and a known jeweler.">همیشه جواهرات را از یک جواهر معتبر و شناخته شده خریداری کنید. </span><span title="If you are not familiar with any good jeweler then you should ask your family members or friends for their recommendations. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اگر شما با هیچ جواهر خوب آشنا نباشید، باید از اعضای خانواده یا دوستان خود برای توصیه های آنها بپرسید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Beware of jewelry store lighting which usually consists of quartz or halogen bulbs.">مراقب باشید که چراغ فروشگاهی جواهرات که معمولا شامل لامپ های کوارتز یا هالوژن می شود. </span><span title="These can deceive as they blast high-intensity streams of light into jewelry to make them look like the crown jewelry. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اینها می توانند فریب دهند زیرا آنها جریانهای شدید نور را به طلا و جواهر منفجر می کنند تا آنها را مانند طلا و جواهر طلا ببینند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When buying jewelry, you should ensure about the jeweler’s policy on refunds, exchanges, repair or replacement. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هنگام خرید طلا و جواهر، شما باید در مورد سیاست جواهری در بازپرداخت، مبادلات، تعمیر و یا جایگزینی مطمئن شوید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you decide to buy diamond or gemstone jewelry then you should always evaluate stones on 4Cs criteria. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هنگامی که شما تصمیم به خرید جواهرات الماس یا سنگ های قیمتی دارید، باید همیشه سنگ ها را بر اساس معیارهای 4Cs ارزیابی کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you buy diamond or gemstone jewelry, you should always ask for the stone certificate as well as receipt of payment.">هنگامی که شما جواهرات الماس یا سنگ های قیمتی را خریداری می کنید، همیشه باید از گواهی سنگ و همچنین دریافت پرداخت استفاده کنید. </span><span title="Stone certificate may cost you little more money but it will provide you a much-needed peace of mind knowing that you are getting your money’s worth.">گواهی سنگ ممکن است به شما پول کمتری بپردازد، اما این به شما آرامش خاطر بسیار مورد نیاز را می دهد که می دانید که ارزش پولتان را می گیرید. </span><span title="All information from the jeweler that influenced your decision to buy should be written directly on your sales receipt. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تمام اطلاعات مربوط به جواهری که تصمیم خود را برای خرید خرید تحت تاثیر قرار داده باید به طور مستقیم در رسید فروش خود نوشته شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You should ensure that stones of your jewelry are properly polished and with perfect symmetry. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما باید اطمینان حاصل کنید که سنگ های جواهرات شما به درستی جلا و با تقارن کامل هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you decide to buy gemstone jewelry then you should buy an average sized gemstone with good cut, color and clarity instead of buying a larger gemstone with not so good cut, color and clarity. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هنگامی که شما تصمیم به خرید جواهرات سنگ های قیمتی می کنید، باید به جای خرید سنگ های قیمتی بزرگتر با برش، رنگ و وضوح زیاد، سنگ های قیمتی متوسط ​​را با برش، رنگ و وضوح خوب خریداری کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you buy diamond jewelry you should give more importance to its cut whereas when you buy colored stone jewelry you should give more importance to its color. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هنگامی که شما جواهرات الماس را خریداری می کنید، باید اهمیت بیشتری برای برش آن داشته باشید، در حالی که خرید جواهرات سنگ های رنگی شما باید رنگ آن را بیشتر اهمیت دهید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you buy gemstones, you should check them under different light conditions.">وقتی جواهرات را خریداری می کنید، باید آنها را تحت شرایط مختلف نور چک کنید. </span><span title="If gemstones contain color change characteristics then these should display a strong change in color between alternative exposure to daylight and incandescent light sources. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اگر سنگ های قیمتی حاوی ویژگی های تغییر رنگ باشند، این ها باید یک تغییر قوی در رنگ بین نوردهی تابعی از نور روز و منابع نور خورشیدی داشته باشند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you buy gemstone jewelry, you must ensure that whether gemstone is natural or treated and if it is treated or enhanced then what method of treatment is used.">هنگامی که شما جواهرات جواهرات را خریداری می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که آیا سنگ های قیمتی طبیعی یا درمان می شوند و در صورت درمان یا افزایش آن، چه نوع روش درمان استفاده می شود. </span><span title="Treated or enhanced gemstones are generally available in less price as compared to natural or non-treated gemstones. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سنگ های قیمتی پردازش شده و یا افزایش یافته به طور کلی در مقایسه با جواهرات طبیعی یا غیرقطعی ارزان قیمت هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You must also ensure about the appropriate markings on precious metal jewelry. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما همچنین باید در مورد برچسب گذاری مناسب بر روی جواهرات فلزات گرانبها اطمینان حاصل کنید.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When buying gold jewelry, it is advisable to go for either 14 karat or 18 karat gold jewelry.">هنگام خرید جواهرات طلا، بهتر است برای جواهرات طلا و جواهر طلا یا جواهرات طلا و جواهر طلا و جواهرات طلا و جواهرات طلا و جواهرات طلا و جواهرات طلا و جواهرات. </span><span title="You should never buy 24 karat gold jewelry because it is too soft, less durable and more expensive.">هرگز نباید طلا و جواهر طلای 24 طلایی را خریداری کنید زیرا بسیار نرم است، ارزانتر و گرانتر است. </span><span title="You should also avoid buying less than 10 karat gold jewelry, as it appears dull. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما همچنین باید از جواهرات طلا کمتر از 10 عیار اجتناب کنید، زیرا به نظر می رسد کسل کننده است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When you buy a jewelry piece, you must ensure that there are no visible blemishes or imperfections on the metal.">هنگامی که یک قطعه طلا و جواهر را خریداری می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که هیچ نقص و یا نقص قابل مشاهده روی فلز وجود ندارد. </span><span title="You should also check to make certain that fasteners, clasps and catches work properly and are secure. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شما همچنین باید مطمئن شوید که اتصال دهنده ها، گیره ها و گیره ها به درستی کار می کنند و مطمئن هستند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="When buying jewelry, you should look for craftsmanship and design.">هنگام خرید جواهرات، باید به دنبال ساخت و طراحی باشید. </span><span title="Your decision should be based on its symmetry, overall appearance and finishing. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تصمیم شما باید بر اساس تقارن، ظاهر کلی و پایان دادن به آن باشد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="You should not get confused between two terms, carat and karat.">شما نباید بین دو اصطلاح، کارات و کارات اشتباه گرفته شود. </span><span title="Carat is used for stone weight whereas karat is used to describe gold's fineness or purity. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کارات برای سنگ سنگ استفاده می شود در حالی که کارات برای توصیف ریز یا خلوص طلا استفاده می شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="While buying jewelry, you should not be in hurry or in pressure.">در حالی که جواهرات را خریداری می کنید، نباید عجله کنید و یا تحت فشار باشید. </span><span title="You should buy it at your convenience and at your own pace. ">شما باید آن را به راحتی و با سرعت خود بخرید.<br><br></span><span title="These jewelry buying tips will certainly help you to buy jewelry with more confidence.">این راهنمایی های خرید جواهرات مطمئنا به شما کمک می کند جواهرات را با اعتماد به نفس بیشتری خریداری کنید.<br><br><font color="#FF0000"><b>آیا به دنبال یک نیم ست عالی برای هدیه هستید؟</b></font><br><br><font color="#000099"><b>نیم ست تیتانیوم حریم سلطان را می شناسید؟<br><br><font color="#009900">بهترین هدیه برای روز زن و دختر نیم ست سه تیکه تیتانیوم می باشد </font><br><br>با قیمت مناسب و کیفیت عالی<br></b></font><br>جهت توضیحات بیشتر و خرید روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br><br></span></span><a href="http://halfsultan.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="These jewelry buying tips will certainly help you to buy jewelry with more confidence."></span></span> text/html 2018-04-18T06:55:10+01:00 halfsultan.mihanblog.com با مدیریت اکبری فروشگاه انلاین نیم ست تیتانیوم http://halfsultan.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/main.jpg" alt="نیم ست تیتانیوم" align="" width="410" vspace="0" border="0" hspace="0" height="348"><br><br><font color="#FF0000"><b>افتتاح رسمی فروشگاه اینترنتی نیم ست تیتانیوم در ایران</b></font><br><br>نیم ست تیتانیوم طرح حریم سلطان بهترین هدیه به عزیزتان<br><br>کیفیت ماندگار و زیبایی خیره کننده نیم ست هر کس را به آن جذب می کند<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/tasvir1.jpg"><br><font color="#FF0000"><b><br><a href="http://halfsultan.mihanblog.com/" target="" title="">نیم ست تیتانیوم حریم سلطان</a></b></font> یکی از جدیدترین مدل های نیم ست می باشد که توسط کشور ترکیه تولید و عرضه شده است. این نیم ست زیبا طرح نقره با ظاهر شیک از جنس تیتانیوم بوده و همچنین از چهار قطعه سنگ آرتمیس کهربا (رنگ سبز) در آن استفاده شده است. <br>جلوه زیبا، ظرافت بی نظیر و شباهت کامل با نمونه اصلی از ویژگی های مهم این محصول می باشد. این نیم ست با بسته بندی شکیل شامل یک جفت گوشواره، انگشتر، زنجیر و گردن آویز برای اولین بار در ایران توسط فروشگاه میهن استور عرضه می شود.<br><br><font color="#FF0000"><b>این نیم ست&nbsp; از جنس کروم (تیتانیوم) بوده که به هیچ وجه اکسیده نشده و رنگ آن ثابت خواهد ماند و همچنین زنجیر آن مدل کیبل است و از بهترین کیفیت برخوردار می باشد.</b></font><br><br>فروشگاه اینترنتی نیم ست تیتانیوم پس از ماه ها تلاش همکاران اماده شده است و هم اکنون شما از طریق این سایت می توانید نیم ست تیتانیوم را سفارش دهید<br>خرید پستی : <br>یعنی ارسال به سراسر ایران سپس پرداخت<br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>38000 تومان</strong></p><br>مشاوره خرید اینترنتی نیم ست تیتانیوم در شبکه های احتماعی و تلفنی :<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg"></div>